การตั้งชื่อประจำวันเกิด 

 
วันเกิด บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
๑ อาทิตย์ สระทั้งหมด ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ษ ส
ห ฬ อ ฮ
๒ จันทร์ ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ
ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ษ ส
ห ฬ อ ฮ
สระทั้งหมด
๓ อังคาร จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ษ ส ห
ฬ อ ฮ
สระทั้งหมด ก ข ค
ฆ ง
๔พุธกลางวัน ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ษ ส ห
ฬ อ ฮ
สระทั้งหมด ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
๕ พฤหัสบดี บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ษ ส ห
ฬ อ ฮ
สระทั้งหมด ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
๖ ศุกร์ ศ ษ ส ห
ฬ อ ฮ
สระทั้งหมด ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
๗ เสาร์ ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ
ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ษ ส ห
ฬ อ ฮ
สระทั้งหมด ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ ฑ
ฒ ณ
๘พุธกลางคืน ย ร ล ว ศ ษ ส ห
ฬ อ ฮ
สระทั้งหมด ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ ฑ
ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
                 

            

 

 

 คำอธิบายคำต่างๆในตารางทักษาปกรณ์

•  บริวาร หมายถึง  มีคนในการอุปการะดี ผู้ใต้บังคับบัญชาดี มิตรสหายบุตรหรือคนรักดี
• 
อายุ หมายถึง มีความเป็นอยู่ดี มีสุขภาพดี มีอายุมั่นขวัญยืน
• 
เดช หมายถึง มีเกียรติ มีอำนาจ มีวาสนา มีบารมี มีคนให้ความเคารพนับถือ
• 
ศรี หมายถึง มีเสน่ห์ มีคนรักใคร่เมตตา มีคนศรัทธา สิ่งอันเป็นมงคล
• 
มูละ หมายถึง มีทรัพย์สิน มีหลักทรัพย์ มีมรดก มูลค่าที่เพิ่มพูนขึ้น
• 
อุตสาหะ หมายถึง มีความขยันหมั่นเพียร มีความมานะพยายามดี
• 
มนตรี หมายถึง สำเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู 
ผู้ใหญ่เกื้อหนุนดี
• 
กาลกิณี  คือสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย ชีวิตมีศัตรูมากมีคู่แข่งมากมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิต

[เผื่อใครอยากเปลี่ยนชื่อ หรือตั้งชื่อให้ลูกนะคะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองค่า]

Comment

Comment:

Tweet