ฤกษ์ยามประจำวันเกิด

posted on 19 Jul 2009 13:18 by phichyphichy in knowlege

 ฤกษ์ยามประจำวันเกิด

ฤกษ์ยามของวันอาทิตย์ 
เวลา ๐๖.๐๑  น.  ถึง ๐๗.๓๐  น.  ยามบริวาร
เวลา ๐๗.๓๑  น. ถึง ๐๙.๐๐  น.   ยามกาลกิณี
เวลา ๐๙.๐๑  น.  ถึง ๑๐.๓๐  น.  ยามศรี
เวลา ๑๒.๐๑  น. ถึง ๑๓.๓๐  น.  ยามอายุ
เวลา ๑๔.๐๑  น. ถึง ๑๕.๐๐  น.  ยามอุตสาหะ
เวลา ๑๕.๐๑  น. ถึง ๑๖.๓๐  น.  ยามเดช
เวลา ๑๖.๓๑  น. ถึง ๑๘.๐๐  น.  ยามบริวารและยามมนตรี
เวลา ๑๘.๐๑  น. ถึง ๑๙.๓๐  น.  ยามบริวารและยามมนตรี
เวลา ๐๙.๓๑  น. ถึง ๒๑.๐๐  น.  ยามอุตสาหะ
เวลา ๒๑.๐๑  น. ถึง ๒๒.๓๐  น.  ยามอายุ
เวลา ๒๒.๓๑  น. ถึง ๒๔.๐๐  น.  ยามกาลกิณี
เวลา ๒๔.๐๑  น. ถึง ๐๑.๓๐  น.  ยามเดช
เวลา ๐๑.๓๑   น. ถึง ๐๓.๐๐  น.  ยามมูละ
เวลา ๐๓.๐๑  น.  ถึง ๐๔.๓๐  น.  ยามศรี
เวลา ๐๔.๓๑  น. ถึง ๐๖.๐๐  น.   ยามบริวารและยามมนตรี

ฤกษ์ยามของวันจันทร์ 
เวลา ๐๖.๐๑  น.  ถึง ๐๗.๓๐  น. ยามบริวาร
เวลา ๐๗.๓๑  น. ถึง ๐๙.๐๐  น.  ยามศรี
เวลา ๐๙.๐๑  น.  ถึง ๑๐.๓๐ น.  ยามมูละ
เวลา ๑๐.๓๑  น. ถึง ๑๒.๐๐  น. ยามอายุ
เวลา ๑๒.๐๑  น. ถึง ๑๓.๓๐  น. ยามกาลกิณี
เวลา ๑๓.๓๑  น. ถึง ๑๕.๐๐  น. ยามมนตรี
เวลา ๑๕.๐๑  น. ถึง ๑๖.๓๐  น. ยามเดช
เวลา ๑๖.๓๑  น. ถึง ๑๘.๐๐  น. ยามบริวารและยามอุตสาหะ
เวลา ๑๘.๐๑  น. ถึง ๑๙.๓๐  น. ยามบริวารและยามอุตสาหะ
เวลา ๑๙.๓๑  น. ถึง ๒๑.๐๐  น. ยามมนตรี
เวลา ๒๑.๐๑  น. ถึง ๒๒.๓๐  น. ยามอายุ
เวลา ๒๒.๓๑  น. ถึง ๒๔.๐๐  น. ยามศรี
เวลา ๒๔.๐๑  น.  ถึง ๐๑.๓๐  น. ยามเดช
เวลา ๐๑.๓๑  น. ถึง ๐๓.๐๐  น.  ยามกาลกิณี
เวลา ๐๓.๐๑  น.  ถึง ๐๔.๓๐  น. ยามมูลละ
เวลา ๐๔.๓๑  น. ถึง ๐๖.๐๐  น.  ยามบริวารและยามอุตสาหะ

ฤกษ์ยามของวันอังคาร 
เวลา ๐๖.๐๑  น.  ถึง ๐๗.๓๐  น. ยามบริวาร
เวลา  ๐๗.๓๑  น. ถึง ๐๙.๐๐  น.  ยามมนตรี
เวลา ๐๙.๐๑  น.  ถึง ๑๐.๓๐  น. ยามอุตสาหะ
เวลา ๑๐.๓๑  น. ถึง ๑๒.๐๐  น. ยามอายุ
เวลา ๑๒.๐๑  น. ถึง ๑๓.๓๐  น. ยามกาลกิณี
เวลา ๑๓.๓๑  น. ถึง ๑๕.๐๐  น. ยามเดช
เวลา ๑๕.๐๑  น. ถึง ๑๖.๓๐  น. ยามศรี
เวลา ๑๖.๓๑  น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ยามบริวารและยามมูละ
เวลา ๑๘.๐๑  น. ถึง ๑๙.๓๐  น. ยามบริวารและยามมูละ
เวลา ๑๙.๓๑  น. ถึง ๒๑.๐๐  น. ยามเดช
เวลา ๒๑.๐๑  น. ถึง ๒๒.๓๐  น. ยามอายุ
เวลา ๒๒.๓๑  น. ถึง ๒๔.๐๐  น. ยามมนตรี
เวลา ๒๔.๐๑  น.   ถึง ๐๑.๓๐  น. ยามศรี
เวลา ๐๑.๓๑  น. ถึง ๐๓.๐๐  น.  ยามกาลกิณี
เวลา ๐๓.๐๑  น.  ถึง ๐๔.๓๐  น. ยามอุตสาหะ
เวลา ๐๔.๓๑  น. ถึง ๐๖.๐๐  น.  ยามบริวารและยามมูละ

ฤกษ์ยามของวันพุธ 
เวลา ๐๖.๐๑  น.  ถึง ๐๗.๓๐  น. ยามบริวาร
เวลา ๐๗.๓๑  น. ถึง ๐๙.๐๐  น.  ยามมนตรี
เวลา ๐๙.๐๑  น.  ถึง ๑๐.๓๐  น. ยามอายุ
เวลา ๑๐.๓๑  น. ถึง ๑๒.๐๐  น. ยามเดช
เวลา ๑๒.๓๑  น. ถึง ๑๓.๓๐   น. ยามกาลกิณี
เวลา ๑๓.๓๑  น. ถึง ๑๕.๐๐  น. ยามกาลกิณี
เวลา ๑๕.๐๑  น. ถึง ๑๖.๓๐  น. ยามอุตสาหะ
เวลา  ๑๖.๓๑  น. ถึง ๑๘.๐๐  น. ยามบริวารและยามศรี
  

 เวลา ๑๘.๐๑  น. ถึง ๑๙.๓๐  น. ยามบริวารและยามศรี

เวลา ๑๙.๓๑  น. ถึง ๒๑.๓๐  น. ยามอุตสาหะ
เวลา ๒๑.๓๑  น. ถึง ๒๒.๓๐  น. ยามเดช
เวลา ๒๒.๓๑  น. ถึง ๒๔.๐๐  น. ยามมนตรี
เวลา ๒๔.๐๑  น. ถึง ๐๑.๓๐  น. ยามมูละ
เวลา ๐๑.๓๑  น. ถึง ๐๓.๐๐  น.  ยามกาลกิณี
เวลา ๐๓.๐๑  น.  ถึง ๐๔.๓๐  น. ยามอายุ
เวลา ๐๔.๓๑  น. ถึง ๐๖.๐๐  น.  ยามบริวารและยามศรี

ฤกษ์ยามของวันพฤหัสบดี 
เวลา ๐๖.๐๑  น.  ถึง ๐๗.๓๐  น. ยามบริวาร
เวลา ๐๗.๓๑  น. ถึง ๐๙.๐๐  น.  ยามอุตสาหะ
เวลา ๐๙.๐๑  น.  ถึง ๑๐.๓๐  น. ยามศรี
เวลา ๑๐.๓๑  น. ถึง ๑๒.๐๐  น. ยามเดช
เวลา ๑๒.๐๑  น. ถึง ๑๓.๓๐  น. ยามมนตรี
เวลา ๑๓.๓๑  น. ถึง ๑๕.๐๐  น. ยามมูละ
เวลา ๑๕.๐๑  น. ถึง ๑๖.๓๐  น. ยามกาลกิณี
เวลา ๑๖.๓๑  น. ถึง ๑๘.๐๐  น. ยามบริวารและยามอายุ
เวลา ๑๘.๐๑   น. ถึง ๑๙.๓๐  น. ยามบริวารและยามอายุ
เวลา ๑๙.๓๑  น. ถึง ๒๒.๓๐  น. ยามเดช
เวลา ๒๒.๓๑  น. ถึง ๒๔.๐๐  น. ยามอุตสาหะ
เวลา ๒๔.๐๑  น. ถึง ๐๑.๓๐  น. ยามกาลกิณี
เวลา ๐๑.๓๑  น. ถึง ๐๓.๐๐  น.  ยามมนตรี
เวลา ๐๓.๐๑  น.  ถึง ๐๔.๓๐  น. ยามศรี
เวลา ๐๔.๓๑  น. ถึง ๐๖.๐๐  น.  ยามบริวารและยามอายุ

ฤกษ์ยามของวันศุกร์ 
เวลา ๐๖.๐๑  น.  ถึง ๐๗.๓๐  น. ยามบริวาร
เวลา ๐๗.๓๑  น. ถึง ๐๙.๐๐  น.  ยามมูละ
เวลา ๐๙.๐๑  น.  ถึง ๑๐.๓๐  น. ยามเดช
เวลา ๑๐.๓๑  น. ถึง ๑๒.๐๐  น. ยามอุตสาหะ
เวลา ๑๒.๐๑  น. ถึง ๑๓.๓๐  น. ยามมนตรี
เวลา ๑๓.๓๑  น. ถึง ๑๕.๐๐  น. ยามศรี
เวลา ๑๕.๐๑  น. ถึง ๑๖.๓๐  น. ยามอายุ
เวลา ๑๖.๓๑  น. ถึง ๑๘.๐๐  น. ยามบริวารและยามกาลกิณี
เวลา ๑๘.๐๑  น. ถึง ๑๙.๓๐  น. ยามบริวารและยามกาลกิณี
เวลา ๑๙.๓๑  น. ถึง  ๒๑.๐๐  น. ยามศรี
เวลา ๒๑.๐๑  น. ถึง ๒๒.๓๐  น. ยามอุตสาหะ
เวลา ๒๒.๓๑  น. ถึง ๒๔.๐๐  น. ยามมูละ
เวลา ๒๔.๐๑  น. ถึง ๐๑.๓๐  น. ยามอายุ
เวลา ๐๑.๓๑  น. ถึง ๐๓.๐๐  น.  ยามมนตรี
เวลา ๐๓.๐๑  น.  ถึง ๐๔.๓๐  น. ยามเดช
เวลา ๐๔.๓๑  น. ถึง ๐๖.๐๐  น.  ยามบริวารและยามกาลกิณี

ฤกษ์ยามของวันเสาร์ 
เวลา ๐๖.๐๑  น.  ถึง ๐๗.๓๐  น. ยามบริวาร
เวลา ๐๗.๓๑  น. ถึง ๐๙.๐๐  น.  ยามอายุ
เวลา ๐๙.๐๑  น.  ถึง ๑๐.๓๐  น. ยามมนตรี
เวลา ๑๐.๓๑  น. ถึง ๑๒.๐๐  น. ยามมูละ
เวลา ๑๒.๐๑  น. ถึง ๑๓.๓๐  น. ยามศรี
เวลา ๑๓.๓๑  น. ถึง ๑๕.๐๐  น. ยามกาลกิณี
เวลา ๑๕.๐๑  น. ถึง ๑๖.๓๐  น. ยามอุตสาหะ
เวลา ๑๖.๓๑  น. ถึง ๑๘.๐๐  น. ยามบริวารและยามเดช
เวลา ๑๘.๐๑  น. ถึง ๑๙.๓๐  น. ยามบริวารและยามเดช
เวลา ๑๙.๓๑  น. ถึง ๒๓.๓๐  น. ยามกาลกิณี
เวลา ๒๓.๓๑  น. ถึง ๒๔.๐๐  น. ยามอายุ
เวลา ๒๔.๐๑  น. ถึง ๐๑.๓๐  น. ยามอุตสาหะ
เวลา ๐๑.๓๑ น. ถึง ๐๓.๐๐  น.  ยามศรี
เวลา ๐๓.๐๑  น.  ถึง ๐๔.๓๐  น. ยามมนตรี
เวลา ๐๔.๓๑  น. ถึง ๐๖.๐๐  น.  ยามบริวารและยามเดช

[ใครจะออกจากบ้าน  ก้าวเท้าไปไหนก็ตรวจดูฤกษ์ยามด้วยนะคะ(กันซวยรึป่าว) 55+]

Comment

Comment:

Tweet

ทำซะ อาจารย์ไม่กล้าเมนท์เลย.....ไม่ได้ดูฤกษ์มาเมนท์ซะด้วย ศึกษาความสามารถอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยนะครับ

#1 By (203.146.122.253) on 2009-07-25 14:28